Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Reddo Partners Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.01.2021. Viimeisin muutos 17.6. 2021

1. Rekisterinpitäjä

Reddo Partners Oy

Y-tunnus (2173325-4)

Korkalonkatu 18, 96200 Rovaniemi

[email protected]
www.reddo.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jani Siivola, toimitusjohtaja, [email protected], Puh. 040 717 7815

3. Rekisterin nimi

Reddo Partners Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitamiseen, toimeksiantojen toteuttamiseen, projektihallinnon ylläpitämiseen, palveluiden myyntiin ja markkinointiin, asiakkaille tiedottamiseen

Rekisterin tietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty. Tietoja voidaan käyttää kuitenkin rekisterinpitäjän muissa omissa rekistereissä sekä oman toiminnan suunnittelu- ja tilastointitarpeisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedoista rekisteriin tallennetaan vain sellaiset tiedot, jotka ovat oleellisia tietojen jatkokäsittelyn kannalta (esim. kutsujen lähettäminen, konsultoinnin sopiminen tms.) Asiakasrekisteriin kerätään ja talletetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi
  • Yhteystiedot (puhelin, sähköposti)
  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen yhteystiedot (puhelin, sähköposti, osoite)
  • Laskutustiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääosin asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen toimeksiantoon liittyvistä asiakirjoista. Rekisteriä päivitetään asiakkaalta ja projektien eri vaiheissa saaduilla tiedoilla.

Tietoja kerätään myös www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyen tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tahoille (esim. pilvipalvelut), jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia tavoilla, joilla varmistetaan riittävä tietosuoja henkilötietojen käsittelylle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai tietojen poistamista rekisteristä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua tai vaatia niiden poistamista, pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).